Indexatie alimentatie 2020

Indexatie 2020 2,5 %.

Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming van 18 oktober 2019, nr. 2727242, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,5.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 oktober 2019

De Minister voor Rechtsbescherming,S. Dekker

TOELICHTING

Met ingang van 1 januari 2020 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 2,5.

De wettelijke regeling van indexering der alimentaties

Ingevolge artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. Bepalend voor dit percentage is de jaarlijkse stijging of daling van lonen. Het percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het loonindexcijfer per de 30ste september onmiddellijk voorafgaande aan die eerste januari en het loonindexcijfer per 30 september in het jaar daarvoor. Het loonindexcijfer is nader omschreven in het Besluit van 28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen (Stb. 1992, 507, voor het laatst gewijzigd bij besluit van 16 augustus 2003, Stb. 328). Bepalend is het indexcijfer van cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

Percentage geldend voor het jaar 2020

Voor de wijziging van de alimentaties die volgens de hiervoor beschreven wettelijke regelingen per 1 januari 2020 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 september 2018 en per 30 september 2019. Deze bedragen 112,4 respectievelijk 115,2 hetgeen een procentueel verschil van 2,491 oplevert. Afronding ingevolge de wet op tienden van een procent met afronding van de vijf naar beneden, overeenkomstig artikel 402a lid 4 Boek 1 BW, betekent een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2020 met 2,5%. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat zal gelden vanaf 1 januari 2020 is derhalve bepaald op 2,5.